انتشارات

کتاب جراحی زیبایی صورت

از مجموعه دانستنی های جراحی دهان ٫ فک ٫ صورت

این کتاب با هدف آگاه سازی بیماران از فرآیند های زیبایی که در دنیا و همین طور در کلینیک ما انجام می گیرد آشنا می شوید. ما متعقدیم که آگاهی بیمار از فرآیند درمان یکی از حقوق مسلم بیماران است.

در این کتاب سعی شده است تا با بیانی ساده از نحوه و نوع عمل های زیبایی ٫ کمکی به بیماران مخاطب خود انجام داده باشیم.

کتاب های تخصصی منتشر شده

کتاب های زیر به عنوان کتاب های تخصصی رشته جراحی دهان فک و صورت می باشد.

کتاب مرجع جراحی فک و صورت پیشرفته

یکی از مراجع مورد استفاده در رشته دهان ٫ فک ٫ صورت

کتاب فوق به عنوان کتاب مرجع در جراحی های پیشرفته فک و صورت مورد استفاده متخصصین این رشته می باشد. فصول زیر توسط دکتر فرزین سرکارات به نگارش در آمده است.

 

  • A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery vol 2. Intech 2015: facial augmentation
  • A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery. Vol.1: officed-based facial cosmetic procedures. Intech 2013, ISBN 978-953-51-1146-7.
  • A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery. Vol.1: facial sculpturing by fat grafting. Intech 2013, ISBN 978-953-51-1146-7.