سمت های اجرایی

مدیر گروه بخش جراحی فک و صورت دانشگاه آزاد اسلامی تهران
رئیس بخش جراحی فک و صورت بیمارستان بوعلی دانشگاه آزاد اسلامی تهران
رییس مرکز تحقیقات جمجمه و فک و صورت آزاد اسلامی تهران
دارای بورد تخصصی در رشته جراحی دهان، فک و صورت از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فلوشیپ ، مسترشیپ و دیپلمات ICOI از آمریکا.
رییس آکادمی بین اللمللی IAMDI منطقه خاورمیانه
سرپرست تخصصی بخش جراحی فک و صورت دانشگاه آزاد اسلامی تهران، بیمارستان بوعلی بین سالهای 1389 تا 1392
بنیانگذار بخش جراحی فک وصورت بیمارستان بوعلی در سال 1387
Consultant maxillofacial surgeon در کشور امارات متحده عربی از سال 2009 میلادی
کارشناس تخصصی رشته جراحی دهان،فک وصورت در هیات های بدوی، تجدید نظر وعالی سازمان نظام پزشکی ایران
رییس کمیته اجرایی چهارمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان،فک وصورت ایران
دبیر اجرایی ششمین کنگره بین المللی انجمن جراحان دهان،فک وصورت ایران
دبیر علمی سومین همایش ایمپلنتولوژی خلیج فارس و یازدهمین کنگره بین المللی جراحان دهان، فک و صورت ایران
عضو هیات عالی اجرایی کنگره جراحی دهان، فک و صورت ایران
عضو هیات داوری مقالات کنگره جراحی دهان، فک و صورت ایران از سال 1386 تا کنون
عضو هیات طرح سوال آزمونهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال 1390 تا کنون
عضو هیات داوری نشریه انگلیسی زبان JOD دانشگاه تهران (Pub Med Index)
عضو هیات تحریریه نشریه انگلیسی زبان IJDCR
عضو انجمن جراحان دهان و فک و صورت آمریکا
عضو انجمن بین المللی جراحان دهان و فک و صورت
برگزیده پژوهشگر نمونه در اولین دوره انتخاب پژوهشگر دانشکده سال 1389
برگزیده پژوهشگر نمونه در جشنواره پژوهشی دانشکده در سال 1383
داور نشریات علمی – پژوهشی تخصصی
• نشریه JRDS
• نشریه انگلیسی زبان (Trauma Monthly (PubMed Index
• نشریه انگلیسی زبان (JOD (Pub Med Index

تالیف کتاب

1) Chapter of: Use of Intra-Oral Osmotic Self-Inflating Tissue Expanders for Bone Reconstruction and Rehabilitation of the Jaws in the “Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery. Vol.3”

2) A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery vol 2. Intech 2015: facial augmentation

3) A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery. Vol.1: officed-based facial cosmetic procedures. Intech 2013, ISBN 978-953-51-1146-7.

4) A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery. Vol.1: facial sculpturing by fat grafting. Intech 2013, ISBN 978-953-51-1146-7.

5) راهنمای بیماران متقاضی جراحی دهان، فک و صورت. دانستنیهای جراحی زیبایی صورت. انتشارات دختر آفتاب1393 . 9: ISBN 978-600-94543-0-3

تشویق ها و تقدیرها
تشویق نامه با درج در پرونده در دوره رزیدنتی به عنوان نفر اول امتحانات ارتقا در پنج سال متوالی از ریاست بخش جراحی دهان، فک و صورت و سرپرست تخصصی
تشویق نامه از سرپرست تخصصی و ریاست دانشگاه به دلیل احراز رتبه بورد سال 1382
تشویق نامه با درج در پرونده به علت راه اندازی و تاسیس بخش جراحی دهان، فک و صورت بیمارستان بوعلی در سال 1387
تقدیرنامه از رییس دانشکده در سال 1384
تقدیرنامه به دلیل برگزاری کنگره های چهارم و ششم و یازدهم انجمن جراحان دهان، فک و صورت
تقدیرنامه های متعدد از انجمن جراحان دهان، فک و صورت ایران ، انجمن گوش و حلق و بینی ، انجمن ارتودنتیستهای ایران و انجمن پروستودونتیستهای ایران به دلیل انجام سخنرانی های علمی
تقدیرنامه به دلیل مدیریت در احراز رتبه اول و سوم بورد تخصصی جراحی دهان، فک و صورت در سال 1392 توسط رزیدنتهای بخش
TitleCited byYear
Nasal Framework Osteotomy: An Innovative Approach to Manage an Extremely Long Nose With Meningoencephalocele
B Bohluli, E Consky, F Sarkarat, H Abdolhoseinpour
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 77 (6), 1276. e1-1276. e6, 2019
2019
Finite Element Simulation of Displaced ZMC Fracture After Fixation with Resorbable and Non-Resorbable One-Point Mini-Plates and Applying Normal to Severe Occlusal Loads
F Sarkarat, S Ebrahimi, R Kahali, AP Rad, M Khosravi, V Rakhshan
Trauma Monthly 24 (3), e85586-85586, 2019
2019
Evaluation of Oral and Maxillofacial Trauma in Tehran from 2008 to 2016
F Sarkarat, MHK Motamedi, HM Aghdam, H Rastegarmoghadamshalduzi
Trauma Monthly 24 (2), 2019
2019
Efficacy of Photodynamic Therapy in Minimizing Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaws After Dental Extraction: A Preliminary Animal Study
F Sarkarat, A Modarresi, N Chiniforush, L Yazdanparast, V Rakhshan
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 77 (2), 307-314, 2019
12019
Scleral exposure alterations following Le Fort I osteotomy (with and without maxillary impaction) in skeletal class III patients: A before-and-after clinical trial
A Norouzi, G Chi, SS Fard, M Sezavar, F Sarkarat, V Rakhshan, F Kahe
Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 46 (9), 1480-1483, 2018
2018
Fat Graft with Growth Factors.
F Sarkarat, R Kahali
Atlas of the oral and maxillofacial surgery clinics of North America 26 (1), 33, 2018
2018
Journal of Craniomaxillofacial Research
R Yazdani, M Mohamadzadeh, MJK Fard
2018
Inferior scleral show changes following le fort I osteotomy in CL III patients with maxillary retrusion
SS Fard, M Sezavar, F Sarkarat, A Nowrouzi, MM Yazdani
Journal of Craniomaxillofacial Research, 360-365, 2017
12017
Evaluation of the effect of internal and external osteotomy on the amount of mucosal rupture, edema, and ecchymosis in rhinoplasty
M Yazdani, B Bohluli, F Sarkarat, A Nowruzi, Z Davoudmanesh
Journal of Craniomaxillofacial Research, 289-295, 2017
2017
Ewing sarcoma of the mandible mimicking an odontogenic abscess: A case report
A Nowruzi, S Shafayee, F Sarkarat, A Fateh, Z Davoudmanesh
Journal of Craniomaxillofacial Research, 319-323, 2017
2017
Comparison of two transconjunctival and transcutaneous approaches in the incidence of scleral show during lower eyelid blepharoplasty
H Hooshangi, M Sezavar, B Bohluli, F Sarkarat, F Nasrollahi, ...
BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY RESEARCH COMMUNICATIONS 10 (2), 102-107, 2017
2017
Family history and risk factors for cleft lip and palate patients and their associated anomalies
A Jamilian, F Sarkarat, M Jafari, M Neshandar, E Amini, S Khosravi, ...
Stomatologija 19 (3), 78-83, 2017
62017
Delayed Reconstruction of Mid-Face with Combined Free and Pedicle Flap
M Abadi, F Nasrollahi, F Sarkarat, MM Yazdani, A Nowruzi
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED BIOTECHNOLOGY AND RESEARCH 8 (2), 442-447, 2017
2017
Use of intra-oral osmotic self-inflating tissue expanders for bone reconstruction and rehabilitation of the jaws
F Sarkarat, F Kavandi, R Kahali, MHK Motamedi
A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery Volume 3, 2016
12016
Evaluation of columellar scar by three types of incision in open rhinoplasty and patient satisfaction
A Rezaee, M Soleimanpoor, F Sarkarat, Z Davoudmanesh, B Bohluli, ...
Journal of Craniomaxillofacial Research, 191-195, 2016
2016
Delayad Mandibular Reconstruction with Free Fibular Flap Using Rapid Prototype Modeling and Virtual Surgery Designing: A Case Report
M Abadi, F Sarkarat, A Nowruzi, F Khabir
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED BIOTECHNOLOGY AND RESEARCH 7 (4), 2204-2208, 2016
2016
The Comparison between Demineralized Bone Matrix and Absorbable Gelatin Sponge on preservation of the extraction socket bone level.
Z Mousavi, SM Jafari, F Sarkarat, AR Talaeipour
Journal of Research in Dental Sciences 12 (4), 2015
2015
Articaine (4%) with epinephrine (1: 100,000 or 1: 200,000) in inferior alveolar nerve block: Effects on the vital signs and onset, and duration of anesthesia
E Lasemi, M Sezavar, L Habibi, S Hemmat, F Sarkarat, Z Nematollahi
Journal of dental anesthesia and pain medicine 15 (4), 201-205, 2015
32015
Conservative approach for ameloblastoma in an adolescent patient: A case report and review of litratures.
F Sarkarat, MH Kalantar Motamedi, A Tootoonchian, S Mortezaei, ...
Journal of Research in Dental Sciences 12 (2), 2015
2015
Facial Augmentation with Implants
F Sarkarat, B Bohluli, R Kahali
A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery Volume 2, 2015
2015
بررسی تأثیر سوسپانسیون روغنی هیدروکسید کلسیم بر درد و عوارض جانبی پس از جراحی دندان عقل نهفته
سیف الله همت, فرزین سرکارات, سید امید کیهان, فرانک جلالیان, ناصر ولایی, ...
مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان 11 (1), 12-23, 2014
2014
Platelet-rich plasma in treatment of zoledronic acid-induced bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws
F Sarkarat, MHK Motamedi, J Jahanbani, D Sepehri, R Kahali, ...
Trauma monthly 19 (2), 2014
212014
Histopathologic Changes in Dental Follicles of Bone-impacted vs. Partially Bone-impacted 3rd Molars
E Lassemi, MHK Motamedi, A Frouz, F Sarkarat, M Ghasemi, R Lasemi
Journal of Oral Hygiene & Health, 1-3, 2014
52014
Mandibular Reconstruction Using Custom-Made Titanium Mesh Tray and Autogenous Bone Graft: A Case Report
Z Malekpour, F Sarkarat, H Hooshangi
Thrita 3 (4), 2014
12014
The Effect of Fat Injection and its Combination With Platelet-Rich Plasma on Facial Wrinkles and Patient Satisfaction
Z Malekpour, F Sarkarat, N Valaei
Thrita 3 (4), 2014
2014
The Effect of Adding Fentanyl to Epinephrine-Containing Lidocaine on the Anesthesia of Maxillary Teeth with Irreversible Pulpitis: A Randomized Clinical Trial
P Mehrvarzfar, A Pourhashemi, F Khodaei, B Bohlouli, F Sarkarat, ...
Iranian endodontic journal 9 (4), 290, 2014
12014
Bisphosphonate related osteonecrosis of the jaw: A case report
F Sarkarat, M Sohrabi, N Afsar
Res Dent Sci 10 (2), 144-148, 2013
2013
Facial sculpturing by fat grafting
B Bohluli, M Aghagoli, F Sarkarat, M Malekzadeh, N Moharamnejad
A textbook of advanced oral and maxillofacial surgery, 2013
22013
Office–Based Facial Cosmetic Procedures
F Sarkarat, B Bohluli, R Kahali
A Textbook of Advanced Oral and Maxillofacial Surgery, 2013
12013
Analysis of stress distribution on fixation of bilateral sagittal split ramus osteotomy with resorbable plates and screws using the finite-element method
F Sarkarat, MHK Motamedi, B Bohluli, N Moharamnejad, S Ansari, ...
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 70 (6), 1434-1438, 2012
112012
The changes in the upper airways area following orthognathic surgery. A comparative study
J Argandoña, A Marino, P Quiñones, C Cortez
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 40 (10), 1083, 2011
2011
Ridge preservation with OSSEO+ compared to Cenobone for implant site development: a clinical and histologic study in humans
F Sarkarat, D Sadri, B Bohlooli, S Lozani
Res Dent Sci 7 (3), 1-6, 2010
122010
Biomechanical stress distribution on fixation screws used in bilateral sagittal split ramus osteotomy: assessment of 9 methods via finite element method
B Bohluli, MHK Motamedi, P Bohluli, F Sarkarat, N Moharamnejad, ...
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 68 (11), 2765-2769, 2010
262010
Trigeminocardiac reflex during Le Fort I osteotomy: a case-crossover study
B Bohluli, M Bayat, F Sarkarat, B Moradi, MHS Tabrizi, P Sadr-Eshkevari
Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and …, 2010
282010
Determination of the most appropriate stress distribution by Finite Element Analysis in fixation with resorbable screws after Blateral Sagittal Split Ramus Osteotomy surgery
F Sarkarat, B Bohluli, S Ansari, H Shahabi
Journal of Dental Medicine 22 (3), 78-85, 2009
2009
Selecting the osteotome in rhinoplasty
B Bohluli, F Sarkarat, AK Ashtiani, N Moharamnejad
Aesthetic surgery journal 29 (4), 335-335, 2009
12009
Orthognathic surgery with facial plastic surgery: yes or no?
F Sarkarat
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 38 (5), 472, 2009
2009
Use of temporalis fascial for facial augmentation
B Bohluli, F Sarkarat, H Tafazoli
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 38 (5), 499, 2009
2009
ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF LIDOCAINE+ FENTANYL AND LIDOCAINE ON DEPTH AND DURATION OF ANESTHESIA OF INFERIOR ALVEOLAR NERVE BLOCKS
F SARKARAT, B BOHLOULI, H CHARMCHI, P MEHRVARZFAR
JOURNAL OF RESEARCH IN DENTAL SCIENCES 6 (321), 9-17, 2009
2009
EFFECTIVENESS OF CHLORHEXIDINE GEL ON HEALING AND PAIN CONTROL AFTER THIRD MOLAR EXTRACTION
E LASEMI, F SARKARAT, F NAVI, N VALAEI, M FARSIANI
JOURNAL OF RESEARCH IN DENTAL SCIENCES 6 (220), 18-24, 2009
2009
EVALUATION OF TRIGEMINOCARDIAC REFLEX DURING MAXILLARY DOWN FRACTURE
B BOHLOULI, F SARKARAT, H TAFAZZOLISHADPOUR, B MORADI
JOURNAL OF RESEARCH IN DENTAL SCIENCES 5 (1), 62-67, 2008
2008
ASSESSMENT OF POWER OF PANORAMIC RADIOGRAPHIC FINDINGS IN DIAGNOSIS OF RELATION BETWEEN INFERIOR DENTAL CANAL AND IMPACTED THIRD MOLAR IN MANDIBLE
F SARKARAT, B BOHLOULI, S MEHRALIZADE, N VALAEI, ...
JOURNAL OF RESEARCH IN DENTAL SCIENCES 5 (1), 55-61, 2008
2008
EVALUATION OF TRIGEMINOCARDIAC REFLEX DURING MAXILLARY DOWN FRACTURE
B BOHLOULI, F SARKARAT, H TAFAZZOLISHADPOUR, B MORADI
JOURNAL OF RESEARCH IN DENTAL SCIENCES 5 (1), 62-67, 2008
2008
Facial contouring review of 100 cases and new concepts
F Sarkarat, B Bohluli
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 36 (11), 973, 2007
2007
Epidemiologic Assessment of Odontogenic Keratocyst in Patients referred to Taleghani Hospital, Tehran, 1991-2002
A Khodayari Namin, F Sarkarat, A Emami Khansari
Shahid Beheshti University Dental Journal 22 (2), 228-238, 2004
2004
Concurrent recurrence of rickets and central mandibular giant cell lesion
A Khodayari Namin, M Yaghmaei, B Bohlouli, F Sarkarat
Shahid Beheshti University Dental Journal 21 (3), 34-38, 2003
2003
A study of the relationship between ameloblastoma and human papilloma virus
AK Namin, TM Azad, B Eslami, F Sarkarat, M Shahrokhi, F Kashanian
Journal of oral and maxillofacial surgery 61 (4), 467-470, 2003
292003
CUNCURRENT RECURRANCE OF RICKETS AND MANDIBULAR GIANT CELL GRANOLUMA
NA KHODAYARI, M YAGHMAIE, B BOHLOULI, F SARKARAT
JOURNAL OF MEDICAL COUNCIL OF IRI 20 (2), 132-136, 2002
2002
Prevalence and e iology of soft tissue damages caused by removable denture
M JAFARIAN, D TAHERI, F Sarkarat, M SHAHROKHI
JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE 20 (2 …, 2002
12002
EPIDEMIOLOGIC ASSESSMENT OF AMELOBLOSTOMA IN PATIENTS REFERRED TO TALEGHANI HOSPITAL, TEHRAN, 1990-1999
SH MORTAZAVI, F SARKARAT, PH SADEGH
JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE 20 (2 …, 2002
2002
EPIDEMIOLOGIC ASSESSMENT OF TRANMAIC PATIENTS REFFERED TO TALEGHANI GENERAL HOSPITAL, TEHRAN–1995
NA KHODAYARI, FF AFRAMIAN, F Sarkarat, M Shahrokhi
JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE 19 (1 …, 2001
12001
Finite Element Simulation of Displacement of the Broken Zygoma and Forces Exerted to the Complex After Fixation with Resorbable and Non-Resorbable One-Point Mini-Plates and …
F Sarkarat, S Ebrahimi, R Kahali, AP Rad, M Khosravi, V Rakhshan
Trauma Monthly, 0
The effect of orthopedic forces on craniofacial skeleton: A finite element study
M Asna-Ashari, M Sattari, M Bargrizan, F Mojarrad, K Oloomi, ...
Evaluation of knowledge, attitude and practice of Tabriz's school health workers about oral and dental health
F Sarkarat, B Bohluli, S Ansari, H Shahabi, L Pishevar, SM MosaviNasab, ...
Clinical assessment of the post operation wound infection incidence in 100 impacted third molars at OMFs Dep. School of Shahid Beheshti during 2000
M Bargrizan, M Ranjpour, B Eslami, F Mashhadi Abbas, H Torabzadeh, ...
Effect of an oleous calcium hydroxide suspension on pain and complications after surgical removal of impacted third molars
F Sarkarat, SO Keyhan, F Jalalian, S Hemmat, N Valaii
ﻥﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ ﻱﺎﻤﻨﻫﺍﺭ, 0
تارﺎﻛﺮﺳ ﻦﻳزﺮﻓ ﺮﺘﻛد*-ﻲﻟﻮﻠﻬﺑ مﺎﻨﻬﺑ ﺮﺘﻛد*-يرﺎﺼﻧا ﻦﻳﺮﻴﺷ ﺮﺘﻛد**-ﻲﺑﺎﻬﺷ ﻪﻟﺎﻫ ﺮﺘﻛد
F Sarkarat, B Bohluli
دیپلمات ماسترشیپ و فلوشیپ ICOI آمریکا
دوره تخصصی Maxillofacial Reconstruction and Esthetic Procedures ، آلمان، ژانویه 2007
دوره تخصصی مواد جایگزین استخوان . پاریس، سال 2006
دوره (SIS Sinus Implant Stabilizer) کشور آلمان ، ژانویه 2006
دوره Implantology آلمان، سال 2006
دوره facial esthetic surgery دانشگاه victor babes ، ،سال 2004
دوره تخصصیImplantology ، امارات متحده عربی، دبی، سال 2004
همایشها و سمینارها
ارایه بیش از 70 سخنرانی در همایشهای ملی و بین المللی.
همکاری در اجرای بیش از 40 کارگاه آموزشی به عنوان مدرس و سخنران در زمینه های جراحیهای زیبایی و بازسازی فک و صورت ، ایمپلنت و …
سرپرستی بیش از 40 پایان نامه دوره دکترای عمومی و تخصصی